"තහනම් වචනය දඬුවම" තේමාව යටතේ ගුරු ශිෂ්‍යයන් හට ජාතික මට්ටමේ පුහුණු වැඩසටහනක් මහරගම ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ දී මාර්තු මස 6 වනදා පැවැත්විණි. ஏற்பாட்டாளர்கள் தேசிய மட்ட பயிற்சிப்பட்டறையை ”தண்டனை எனும் சொல்லை தடை செய்யவும்” எனும் தலைப்பில் முன்னெடுத்திருந்தனர். தேசத்தின் சகல பாகங்களையும் சேர்ந்த ஆசிரிய பயிலுநர்கள் இந்த பயிற்சிப்பட்டறையில் பங்கேற்றனர். இந்த பயிற்சிப்பட்டறை மஹாரகம தேசிய கல்வியியல் கல்லூரியில் 2019 மார்ச் 6 ஆம் திகதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. Student teachers from all around the nation attended the “Thahanam Wachanaya Danduwama” National Level Training Program at the Maharagama National College of Education (Vidyapita) on the 6th March 2019.